Dublu eveniment lansare de carte si decorarea unui jurist rom?n de catre presedintele Austriei

S?mbătă, 11 noiembrie 2011, ?n Centrul de Conferinţe al Hotelului Radisson din Bucureşti, ?n prezenţa unui numeros public s-a desfăşurat festivitatea organizată de Ambasada Austriei ?n Rom?nia, sub auspiciile Excelenţei sale, dl. ambasador dr. Michael Schwarzinger şi al d-nei Rose-Marie Schwarzinger, prin care s-au marcat doua evenimente remarcabile.

Primul dintre ele a fost lansarea si prezentarea cărţii ?Demnitatea Omului ?n ?nvăţătura Bisericii Catolice?, scrisă de profesorul Herbert Schambeck, unul dintre cei mai importanti juristi ai Europei contemporane, in traducerea prof.univ.dr. Bianca Maria Carmen Predescu. Cartea este un extras dintr-un impozant Corpus in zece volume in curs de aparitie intitulat ?Manual de drepturi fundamentale in Germania si in Europa?.

Al doilea eveniment a fost decorarea d-nei prof. univ. dr. avocat Bianca Maria Predescu, profesor al Facultaţii de Drept si Ştiinţe Administrative din cadrul Universitaţii Craiova, cu ?Medalia Maria Therezia?.

Distinctia este conferita de Preşedintele Austriei femeilor ce se disting prin ?ntreaga activitate profesională pusă ?n slujba societăţii. Profesorul Schambeck a ?nm?nat d-nei profesor Bianca Maria Predescu medalia de argint masiv cu efigia Mariei Therezia.

Festivitatea a avut ca invitati pe: dl. Augustin Zegrean, preşedintele Curţii Constituţionale, ?PS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti al Bisericii Romano-Catolice, d-nii Ion Predescu si Acsinte Gaspar, magistrati ai Curţii Constituţionale, vicepreşedintele UNBR, prof.univ.dr.Dan Oancea, decanul Baroului Dolj, prof.univ.dr. Ion Turculeanu, decanul Baroului V?lcea, d-na Monica Livescu, magistrati asistenţi ai Curţii Constituţionale, profesori de la facultăţile de drept din Bucureşti, Craiova şi Piteşti, directorul Colegiului Naţional ?Elena Cuza?, directorul Filarmonicii Oltenia din Craiova, dl. Gabriel Marciu, avocaţi din Craiova şi Bucureşti, reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Rom?ne, personalităţi ale vieţii culturale şi economice.

Ambasadorul Austriei, dl. dr. Michael Schwarzinger a prezentat, ?n c?teva din reperele sale importante, personalitatea profesorului universitar Herbert Schambeck: eminent jurist al epocii noastre, reputat profesor de drept public, de ştiinţe politice şi de filosofia dreptului la Universităţile din Viena şi Linz, membru al Academiei Republicii Austria şi al Academiei Pontificale de Ştiinţe Sociale de la Vatican, multiplu Doctor Honoris Causa; a indeplinit timp de 22 de ani functii de conducere in Senatul Austriei, inclusiv functia de presedinte al Senatului (Bundesrat), precum aceea de preşedinte al Grupului Creştin Democrat, dar şi un vajnic apărător al credinţei creştine, recunoscut astfel de Vatican prin ?ncredinţarea misiunii de Gentilom al Sf?ntului Scaun.

Dl. Augustin Zegrean, preşedintele Curţii Constituţionale, a avut o alocuţiune asupra celor doua evenimente, deosebit de apreciată at?t de participanţii romani, c?t şi de reprezentanţii statului austriac.

Dl. profesor Herbert Schambeck a subliniat ?ntr-un mod foarte sugestiv aprecierea dată iniţiativei prof. Predescu de a traduce această carte in limba rom?nă spun?nd că: in calitate de membru al Academiei Pontificale, anul acesta, de Crăciun, cartea tradusă ?n rom?nă este cadoul cu care se duce la Sf?ntul Scaun, respect?nd astfel traditia de la Vatican, potrivit cu care, fiecare dintre membrii Academiei Pontificale, ?i dă Papei cărţile scrise de ei ?n acel an, după cum şi Suveranul Pontif le trimite toate scrierile sale.

Dl. conf.univ.dr. Ştefan Deaconu, consilier prezidenţial, ?n calitatea sa de profesor specialist ?n drept constituţional şi libertăţi publice, a făcut o deosebit de interesantă prezentare a cărţii, identific?nd legătura sa cu vechiul drept rom?nesc, dar şi cu legiuirile de peste două milenii ce au conturat locul şi rolul omului şi bisericii ?n societate.

?Tema lucrării de faţă: ,,Demnitatea omului ?n ?nvăţătura Bisericii Catolice?? ne arată interesul pe care ?l au deopotrivă religia şi dreptul pentru om şi drepturile sale. Drepturi fundamentale ale omului, precum demnitatea umană, sunt o realitate, dar şi o necesitate ?ntr-o societate ?n care individul se vrea a fi poziţionat ?n centrul intereselor statului.

Astăzi, demnitatea umană este una din valorile fundamentale universale. At?t legile fundamentale ale statelor, c?t şi documentele juridice internaţionale garantează şi protejează demnitatea umană. Un exemplu ?n acest sens este şi recenta Cartă a drepturilor fundamentale a UE intrată ?n vigoare la 1 decembrie 2009 care prevede ?n chiar primul său articol că ,,Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie protejată şi respectată??.

Lucrarea profesorului Schambeck are marele merit de a trata problematica demnităţii umane văzută astăzi ca drept fundamental, plec?nd de la originile sale. Demnitatea omului nu poate fi analizată dec?t ?n str?nsă legătură cu fiinţa umană, creaţie Dumnezeiască. De altfel, multă vreme, dreptul a fost dezvoltat pe baza preceptelor religioase pentru că dreptul nu poate fi dec?t moral.

Iată ce prevedea, spre exemplu, una din vechile legi ale statului rom?n la 1652 despre judecător: ,,Care judecător face dreptate, acela este judecător drept la Dumnezeu; iar care nu face dreptate, acela ?ndrăzneală la Dumnezeu nu are. ?nţelepciunea dreptăţii este să vadă lucrurile Dumnezeeşti şi omeneşti, adică dreptatea şi nedreptatea??. (..)

Rezultat al unui efort ştiinţific considerabil, lucrarea subliniază şi pune ?n lumină aspecte actuale şi de perspectivă ale protecţiei demnităţii umane ca valoare universală.

Iată aşadar o lucrare complexă prin conţinut, dar deosebit de accesibilă prin forma pe care i-a dat-o autorul, a cărui personalitate s-a remarcat prin exactitate şi sistematizare.

Felicit deopotrivă autorul lucrării dar şi pe cea care a realizat traducerea cărţii pentru publicul vorbitor de limbă rom?nă. Stimată doamnă profesor Bianca Predescu, felicitări, ?ncă odată pentru iniţiativă şi curajul de a traduce o astfel de lucrare.?

Autorul cărţii, prof. Schambeck, a avut un discurs remarcabil centrat pe tema ??ntre viaţă şi moarte? şi ?lumea socială?. Cu multă căldură a ?mpărtăşit g?nduri din bogata experienţă acumulată ?n peste 50 de ani de activitate. ?Am venit prima dată ?n Rom?nia ?n 1978, reprezent?nd Austria şi am negociat pentru ţara mea cu preşedintele Ceauşescu?. Revenirea in Rom?nia prezentă l-a facut sa remarce ca a găsit ?o alta Romanie?, dec?t cea pe care o cunoştea ?nca din poveştile tatălui său, care a luptat ?n al II-lea război mondial.

Demnitatea umană şi binele comun au fost tema centrală a intervenţiei ?PS Ioan Robu, sobrietatea şi căldura discursului său impresion?nd ?ntreaga asistenţă.

D-na prof.univ.dr. Bianca Predescu şi-a exprimat cu multă căldură şi profundă recunoştinţă g?ndurile legate de traducerea cărţii şi regăsirea pe sine, ca şi credincios ortodox, printr-o astfel de lucrare:

?Am tradus această carte din profundul respect şi preţuirea ce le port Profesorului Herbert Schambeck şi operei sale. La sf?rşitul anului 2009 am primit cartea ?n dar, ?nsoţită de o frumoasă dedicaţie şi gestul nobil m-a onorat.

Dialogul profund pe care mi-l acordă de fiecare dată ?mi dă mulţumirea că nimic din ceea ce am acumulat şi am făcut p?nă acum nu au fost ?n van. Am fost uluită c?t de bine ne cunoaşte, c?t de mult este interesat de religia noastră şi c?t de mult preţuieşte tradiţiile poporului rom?n. (?) M-am apropiat şi mai mult de domnia sa c?nd vedeam de fiecare dată c?t de profund este tratat orice concept de drept public, de construcţie politică şi asta mă făcea, ?n ultimii ani, de c?nd tata nu mai este ?un legiuitor? să ?mi ţină vie flacăra convingerii că a reglementa, a decide soarta celor mulţi trebuie să fie opera doar a unor oameni foarte instruiţi şi ?nţelepţi, care după fiecare cuv?nt spus se g?ndesc multe zile apoi dacă a fost corect şi că ţara ?n care trăieşti trebuie doar să o slujeşti necondiţionat pentru generaţia prezentă şi cele viitoare, fără a te ?ntreba dacă tu, ?n afară de un trai onest, ai altceva.

Am citit cartea primită ?n dar şi am remarcat actualitatea ideilor exprimate de Pius al XII-lea, Leon al XIII-lea, mesajul plin de ?nvăţăminte, şi am vrut ca prin traducere să ajungă ?n mintea şi sufletul semenilor mei.

Lucrarea prezentă este cu certitudine una ştiinţifică, o analiză profundă a modului ?n care concepţia religioasă se reflectă ?n reglementarea juridică din toate timpurile, cu privire specială asupra religiei creştine, astfel ?nc?t şi drepturile fundamentale ale omului sunt o expresie a ?nţelegerii dată de Biserică rolului şi locului Omului pe Păm?nt, cel creat după Chipul şi Asemănarea Domnului. ?

?Mă onorează ?n mod deosebit distincţia primită şi sunt foarte bucuroasă că lucrarea profesorului Schambeck pe care am tradus-o ?n limba rom?nă o să ajungă ?n Biblioteca Vaticanului. Nu am visat niciodată aşa ceva !?

Dl. Dan Mărculescu a transmis mesajul editorului, grupul Universul Juridic şi editura Neverland.

Initiaţiva editării acestei carţi de catre editura Neverland, parte a grupului Universul Juridic, este lăudabila. Cităm cateva din pasajele acestei carţi, care ?ndeamnă la lectură şi reflecţie:

?După Centesimus annus (n.n. – Enciclica lui Ioan Paul al II lea) Statul si instituţiile sale nu sunt un scop ?n sine: ele sunt ?n serviciul fiinţelor umane şi valoarea acordata omului şi demnităţii sale permit ca ele să fie astfel evaluate. Ioan Paul al II lea se pl?ngea că mereu fiinţa umana este considerată ?doar ?n masura ?n care este posibil să fie folosită pentru scopuri preponderent egoiste?.?Trebuie astfel să plasăm rădăcinile totalitarismului modern ?n negarea demnitaţii transcedente a personalitaţii umane, imagine văzută a Dumnezeului nevăzut şi tocmai de aceea, prin insăşi natura sa, subiect al drepturilor pe care nimeni nu le poate incălca, nici individul, nici grupul, nici clasa, nici naţiunea, nici Statul.? (…)

?Ioan Paul al II lea nu se pronunţa pentru o organizare judiciară a Statului fundamentată pe pozitivismul juridic, ci mai cur?nd pentru un Stat de drept democratic care pune organizarea judiciară ?n slujba valorii, căci: ? o democraţie fără valoare se transforma uşor ?ntr-un totalitarism declarat sau ascuns (viclean), aşa dupa cum ne arată istoria?.

?Existenţa unui Stat de drept implică pentru cetăţeni, şi cu at?t mai mult pentru clasa conducătoare, convingerea că libertatea nu poate fi separată de adevăr. Astfel, marile probleme care ameninţă demnitatea persoanei umane, familia, căsătoria, educaţia, economia şi condiţiile de muncă, calitatea vieţii si viaţa ?nsăşi, evidenţiază problema dreptului. Parinţii Sinodali au subliniat cu dreptate că ?drepturile fundamentale ale persoanei umane sunt ?nscrise ?n natura ?nsăşi, caci ele sunt dorite de Dumnezeu si prin urmare ele cer sa fie acceptate ?n mod universal şi observate. Nicio autoritate nu poate să le nesocoteasca făc?nd apel la o majoritate sau la un consens politic, sub pretextul că ?n acest fel pluralismul şi democraţia sunt respectate. De aceea Biserica trebuie să se angajeze să formeze şi să se alăture laicilor care au o funcţie ?n domeniul legislativ , ?n guvernare şi ?n administrarea justiţiei, astfel ?ncat legile să exprime ?ntotdeauna principiile şi valorile morale care sunt conforme unei antropologii sănătoase şi care ţin cont de binele comun.?

Copyright © 2016 Livescu & Asociatii. Toate drepturile rezervate.